» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #42

Obligation dla Johann TYMMERMANN
Löbau (Lubawa) 1536-09-01
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1596, s. 437
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, Baltazar of Lublin, BCz, 1596, s. 436

 

Tekst + aparat krytyczny + komentarzZwykły tekstTekst + komentarzTekst + aparat krytyczny

 

Ego Ioannes Dei gratia episcopus Culmensis etc. contentus sum et consentio per praesentes, ut reverendissimus dominus Mauritius episcopus Varmiensis assignari et reservari faciat apud Sedem Apostolicam venerabili domino Ioanni Tymmerman cantori et canonico Varmiensi super episcopatu Varmiensi pensionem annuam centum aureorum Hungaricalium, aureum per quadraginta quinque grossos Pruthenos computando, vel quantum pro tempore valuerit. Et casu, quo ante obitum praefati reverendissimi domini Varmiensis huiusmodi pensio apud Sedem Apostolicam expedita non esset, promitto bona fide et me obligo, quod quam primum possessionem episcopatus Varmiensis per coadiutoriam sive electionem seu quocumque alio modo assecutus fuero, praefatam pensionem, hoc est centum aureos Hungaros ut supra, nihilo minus sine ulla exceptione singulis annis quam diu vixero praefato domino Ioanni Tymerman realiter et cum effectu persolvam et de novo consentiam, quam primum a praefato domino Ioanne requisitus fuero, ut apud Sedem Apostolicam pensio huiusmodi ipsi domino Ioanni reservetur.

In quorum omnium fidem praesentes litteras manu mea propria scripsi et subscripsi meique sigilli subimpressione communivi.

In castro meo Lubaviensi, prima die Septembris MDXXXVI.

Ioannes episcopus qui supra, manu propria.